Werkwijze

Open, Onpartijdig , Onafhankelijk en Neutraal

Als registermediator werkt Reino Meinema volgens  het MfN reglement (zie www.mediatorsfederatienederland.nl)  en is  gebonden aan de gedragscode  voor mediators wat  o.a. betekent dat zij onpartijdig, onafhankelijk en neutraal is  in het conflict. De werkwijze bij Meinema Mediation is  direct (benoemen en zichtbaar maken van onderliggende gevoelens en belangen van partijen) en ook  directief te noemen. Zij vindt het belangrijk om partijen vooraf goed te informeren over het proces en biedt een duidelijke structuur waardoor partijen zich vaak ondanks het conflict veilig voelen en zich ook durven uitspreken.  Jaarlijks komt ruim 90%  van de partijen tot overeenstemming.

Partijen  gaan in de meeste gevallen direct samen met de mediator in gesprek . Afhankelijk van het conflict en uw wensen vindt er soms eerst een individueel gesprek plaats alvorens u met elkaar om tafel gaat.

De MfN mediator werkt met een start en vaststellingsovereenkomst. In de startovereenkomst maakt u afspraken over o.a. de geheimhouding maar ook  over de inspanningsverplichting  die partijen en mediator met elkaar aangaan om tot een oplossing voor het conflict/geschil te komen.  Die bereidheid is ontzettend belangrijk.  U kiest ervoor om er samen uit te komen, hoe lastig het ook is of lijkt. Dat proces wordt begeleid door Reino Meinema die  zich samen met u tot het uiterste inspant om u zo goed mogelijk in staat te stellen in gesprek te raken, begrip en erkenning te krijgen voor uw gevoelens en standpunten waardoor oplossingen in zicht kunnen komen.

In de mediation gesprekken gaat de aandacht vooral uit naar het  zichtbaar maken van communicatiepatronen en het  onderzoeken en benoemen van onderliggende gevoelens , belangen  en persoonlijke thema’s die  een rol in het conflict spelen.  Het uitspreken hiervan betekent beweging en beweging  blijkt ook  vaak de eerste stap naar verandering van houding en standpunten te zijn. “Schoon schip” maken is hierin vaak nodig en ook onderzoekt u samen met de mediator hoe u communiceert en wat daarin zou moeten veranderen om het te laten werken.  Waar nodig  is de mediator  directief en in familiezaken staat het kind altijd centraal. Mediation is doelgericht en toekomstgericht. U werkt binnen een kort tijdsbestek  (gemiddeld tussen de 3-6 gesprekken) naar een resultaat namelijk de uitkomst en overeenstemming over een onderwerp of een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant. De gesprekken worden met ruimte voor uw emoties en tegelijkertijd gestructureerd geleid door de mediator. De ervaring is dat er mede hierdoor goede resultaten behaald kunnen worden.

Vastleggen van afspraken

Ook het vastleggen van de afspraken is voor partijen  van belang. Bij overeenstemming worden de uiteindelijke resultaten vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (of een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant)die alleen de partijen ondertekenen. Deze overeenkomst is bindend volgens het Nederlands recht. Wanneer er sprake is van ernstige problematiek kan het mediationtraject soms ook leiden tot (therapeutische of andere )hulp. Zo wenselijk worden hierover afspraken vastgelegd in de mediation vaststellingsovereenkomst.

Methodiek  ”Het kind centraal”

Meinema Mediation geeft  het kind een bijzondere positie in het conflict. Als ontwikkelaar van het project Kindspoor bij Fier ( www.fier.nl)  weet ze wat de impact van ruzie en geweld is op kinderen. Ze is een mens van de praktijk. Daarom heeft ze  een gedragscode ontwikkelt. Neutraal en onpartijdig? : jazeker.  Maar wanneer er kinderen klem zitten in een conflict hanteert zij bovenal haar gedragscode . Speciaal voor ouders en kinderen om het kind een podium in het conflict te geven. Niet aan hun belangen voorbij te gaan. Te blijven zien wat het met ze doet. En dat spreekt ouders en kinderen aan. Deze gedragscode is gericht op het “vrijmaken”van de kinderen uit het conflict en geeft ouders houvast en richting om invulling te geven aan hun ouderrol die door het conflict vaak in het gedrang is gekomen. De gedragscode legt de basis maar daarnaast is de neutraliteit ten aanzien van ouders en het voortdurend aandacht hebben voor de impact van het conflict of een standpunt op het kind bepalend in deze methodiek.

De gedragscode vertaalt door kinderen werkt

De gedragscode  is bij alle familiezaken verwerkt in de startovereenkomst mediation. Dat geeft direct houvast aan ouders en ruimte voor het kind. Kinderen tussen de 11 en 14 jaar hebben voor Meinema Mediation de gedragscode vertaalt in kindertaal. In de praktijk blijkt dat kinderen het heel plezierig vinden om te weten wat ouders hebben afgesproken in de mediation. Ouders hebben soms ook een beetje hulp van hun kinderen nodig. Bij een aantal ouders hangt de gedragscode op de koelkast.

Reino Meinema laat zich o.a.  inspireren door de denkbeelden van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy (1920 – 2007). Hij is een van de grondleggers van de contextuele therapie met een uitgesproken visie op loyaliteit van kinderen.

Gratis evaluatie na afloop

Contact na de mediation. Na 3 tot 6 maanden kunnen Partijen gebruik maken van een gratis zogenaamd “onderhouds”gesprek  van een half uur om de afspraken te evalueren en na te gaan of de mediation uitkomst nog steeds voldoende  draagvlak heeft.

AVG, wet op de algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing. Er is geheimhouding op de mediation van toepassing en alleen met schriftelijke toestemming van u worden persoonlijke gegevens die direct verbonden zijn aan uw mediationtraject (convenanten) naar u gemaild of desgewenst naar partijen/personen of instanties zoals bijvoorbeeld rechtbank,advocaat,werkgever. Na afloop van de mediation worden alle digitale gegevens vernietigd. Het fysieke dossier blijft volgens de wettelijke termijn bewaard en is altijd toegankelijk voor partijen.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin