Missie,visie en kernwaarden

Reino Meinema wil met haar mediation praktijk bijdragen aan een samenleving waarin het conflict op een andere wijze benaderd wordt. Niet als taboe maar als ontwikkeling en winst voor partijen. Het conflict als voertuig onderweg naar bewustwording, verandering en verbetering. Ook bij ernstige conflicten zoals huiselijk geweld is winst te behalen. Een conflict is vaak een transformatieproces. Als de kern van het conflict met alle achterliggende gevoelens en belangen naar boven komt blijkt een conflict vaak een belangrijke ontwikkeling zichtbaar te maken waarin partijen elkaar soms mee kunnen nemen en soms ook afscheid van elkaar moeten nemen. Maar dan wel met inzicht, als een bewuste keuze waarbij partijen de persoonlijke winst van de uitkomst ontdekt hebben en ervaren. In alle familieconflicten staat bij Meinema Mediation het kind centraal. Daarvoor heeft Meinema Mediation een eigen methodiek ontwikkeld genaamd de methode “Kind Centraal”. De neutraliteit van de mediator wordt door Meinema Mediation als een zeer belangrijk instrument beschouwd om ruimte in het gesprek en vertrouwen naar beide partijen te creëren (zie ook tips in neutraliteit, eigen uitgave en opvraagbaar).

De kernwaarden van Meinema Mediation:

Grondig en Gedreven.

Je tot het uiterste inspannen  om het conflict bespreekbaar te maken en andere oplossingen te zoeken is in de mediation gesprekken van essentieel belang. Reino Meinema verbindt zich hier nadrukkelijk aan en zet zich volledig in en is gedreven in haar werk . Zij vindt verbinding maken met mensen een voorwaarde om haar werk als mediator te kunnen doen. Partijen kunnen zich in een persoonlijke sfeer gemakkelijker uitspreken  naar elkaar en “schoon schip” maken.

In de praktijk blijken de meeste mensen dit niet te doen en blijven zij in het conflict steken. Een  conflict hangt vaak samen met veranderende behoeftes van mensen of met het lang negeren ervan. Het niet uitspreken hiervan of het  zich niet  bewust zijn komt veel voor . Mensen ervaren na verloop van tijd wel de pijn  wanneer  gevoelens niet erkend zijn en behoeften en belangen knel zijn komen te zitten. Ruimte hieraan geven is van belang in de mediationgesprekken. Daardoor ontstaat beweging en door beweging komt er ruimte voor een andere blik en kan een oplossing snel in zicht zijn. Grondig staat ook voor de manier waarop zij haar vaststellingsovereenkomsten opstelt. De essentie van het conflict komt terug in de overeenkomst zodat partijen dit terug kunnen lezen en dit verder reikt dan de concrete oplossing voor een conflict.

Open en Transparant;

Reino Meinema staat  bij Meinema Mediation pal voor openheid en transparantie. Juist in een conflict zijn mensen wantrouwig en is openheid door het benoemen van wat er gaande is van groot belang. Dit geeft houvast, duidelijkheid  en zekerheid aan partijen. Dit vergroot ook het vermogen van partijen om keuzes te maken. Open zijn over je werkwijze en waarom je wat doet is wat Reino Meinema van belang vindt. Haar persoonlijke stijl en aanpak moet je aanspreken. Zij is direct en ook directief als het nodig is.

Veilig en Vertrouwd;

Een conflict brengt voor de meeste mensen gevoelens van onveiligheid met zich mee. Bij huiselijk geweld speelt dit een nadrukkelijke rol . Als mensen besluiten met elkaar in gesprek te gaan moet er ook oog zijn voor deze gevoelens.  Ook dat wordt benoemd. “Hoe voelt het om die ander zo dicht bij je te hebben”. Daarom hanteert Meinema Mediation de gedragscode. De gedragscode voor ouders biedt veiligheid , zeker voor de kinderen. Er is houvast, ouders maken weer afspraken en houden zich aan (fatsoens)regels. Daar begint het mee. Er wordt vanuit de mediation weer een basis gelegd om met elkaar om te gaan.

Samen, efficiënt en resultaatgericht.

Een mediation slaagt alleen in samenwerking met elkaar. De samenwerking tussen mediator en partijen is van wezenlijk belang maar ook  anderen kunnen een rol spelen  in de mediation zoals  de kinderen,  de werkgever, hulpverlener en advocaat.  Afstemmen en samenwerken daar waar dat mogelijk  om de uitkomsten van de mediation  voor Partijen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Meinema Mediation staat voor die samenwerking want  mediation is niet  losstaand  maar verbonden en onderdeel van een groter geheel.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin