Verzoek om een bijzondere curator jeugdzaken

Reino Meinema heeft de opleiding tot bijzondere curator jeugdzaken in 2013 afgerond aan de universiteit Leiden. In 2021 zijn er n.a.v. nieuwe eisen aan de BCJ examens afgelegd. Hiervoor is zij geslaagd en sinds 2021 voldoet Reino Meinema aan de nieuwste eisen. Zij staat geregistreerd als bijzondere curator jeugdzaken voor de rechtbank Noord Nederland en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en bij de stichting Bijzondere Curator Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand. De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen en om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen kan bepalen dat een bijzondere curator wordt ingezet om de belangen van het kind te behartigen. Artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek is een lex speciales van artikel 1:250 BW en betreft afstammingszaken. Reino Meinema werkt alleen met afstammingszaken, artikel 1:250 BW.
De bijzondere curator in Jeugdzaken vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in en buiten rechte en krijgt, na benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidingszaken waaronder omgang en ouderlijk gezag. Kinderen mogen overigens zelf ook vragen om een BCJ.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin