Aanbod

Welke zaken

Familiezaken en echtscheidingen

U kunt bij Meinema Mediation terecht voor conflicten binnen gezins -en familieverband zoals echtscheiding (overlegscheiding i.p.v. vechtscheiding), afwikkeling relatie, gezagskwesties, boedelscheiding, alimentatie, ouder-kind trajecten zoals KIES (kind in echtscheiding situatie), Kindbehartiging (www.kindbehartiger.nl), herstel contact ouder-kind, (v)echtscheidingsproblematiek, familie/gezins- en relatieproblematiek, huiselijk en seksueel geweld, omgang, communicatie en ouderschapsplannen. Ook kunt u een alimentatieberekening laten maken (kinder-en partneralimentatie). Door de samenwerking met een advocaat wordt de volledige echtscheiding bij ons geregeld. Ook echtscheidingen voeren wij op toevoegingsbasis uit als u daarvoor in aanmerking komt.

 

Verzoek om een bijzondere curator jeugdzaken

Reino Meinema heeft de opleiding tot bijzondere curator jeugdzaken in 2013 afgerond aan de universiteit Leiden. Zij staat geregistreerd als bijzondere curator jeugdzaken voor de rechtbank Noord Nederland en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bij de stichting Bijzondere Curator Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand. De bijzondere curator  jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen en om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen kan bepalen dat een bijzondere curator wordt ingezet om de belangen van het kind te behartigen. Artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek is een lex speciales van artikel 1:250 BW en betreft afstammingszaken. Reino Meinema verricht alleen artikel 1:250 BW.
De bijzondere curator in Jeugdzaken vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in en buiten rechte en krijgt, na benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidingszaken waaronder omgang en ouderlijk gezag. Kinderen mogen overigens zelf ook vragen om een BCJ.

 

Arbeidsmediation en herstelbemiddeling 

Een geschil op de werkvloer kan veel spanningen veroorzaken en zelfs tot ziekte leiden. Dit is voor een werkgever vaak een kostbare zaak. Ook de werknemer kost het niet zelden slapeloze nachten. Om het niet zover te laten komen is het goed om in een vroeg stadium een mediator in te zetten om kwesties bespreekbaar te maken “buiten de deur”. In deze gesprekken komt Reino Meinema snel tot de kern door een directieve aanpak en tegelijkertijd door beide partijen de ruimte te geven “hun verhaal” te doen om met elkaar ruimte te creëren om tot een goede analyse van het conflict te komen. Wrijving in de samenwerking is voor niemand leuk en de meeste mensen vinden een confrontatie spannend en stellen deze uit tot het escaleert. Vaak is een mediation-traject leerzaam voor beide partijen, er valt echt winst te behalen. Soms betreft het een werkgever en een werknemer en soms collega’s/teams  die om wat voor reden dan ook niet meer optimaal samenwerken. Ook ongewenste intimiteiten  zorgen voor problemen in de samenwerking en kunnen soms lastig bespreekbaar gemaakt worden binnen de eigen organisatie. Een extern mediator wordt vaak sneller in vertrouwen genomen en dat leidt meestal tot een vlotte afhandeling van kwesties die misschien eerst slepend lijken.

 

Mediation  in strafzaken 

Bent u in aanraking gekomen met Justitie? Heeft u een geschil met de buren? Bent u betrokken bij huiselijk geweld? Zeker wanneer er onderlinge relaties zijn of u ouders van kinderen bent dan heeft u belang bij het herstel van het contact met de ander. Dat kan een reden zijn om een specialistisch mediator in te schakelen. Ook in strafzaken waar al een veroordeling is uitgesproken door de rechter kan er een belang zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan helend werken voor het slachtoffer of de familie van het slachtoffer en ook voor de dader kan dit een belangrijke ervaring zijn om “schoon schip” te maken. Reino Meinema is voor de rechtbank Noord Nederland inzetbaar als mediator in uiteenlopende strafzaken.

 

Kindbemiddeling 

De Kindbemiddelaar staat voor uw kind en vertolkt de stem van uw kind in uiteenlopende situaties. Dat kan zijn in een procedure bijvoorbeeld om een kind te helpen bij het verwoorden van zijn wensen en gevoelens bij de rechter, scheidingssituaties waarin ouders procederen en de stem van het kind meegewogen wordt in de procedure of om het kind te steunen in een situatie waarin ouders uit elkaar gaan en zij het kind de aandacht willen geven van een neutrale vertrouwenspersoon. Meinema Mediation verwijst u hiervoor zo wenselijk tevens graag naar www.kindbehartiger.nl. Reino Meinema is Kindbehartiger geweest tot 01-01-2021 en nu kindbemiddelaar vanuit Meinema Mediation. Samantha Schrader is als kindercoach bij Meinema Mediation gespecialiseerd in het zogenaamde Mattenspel. Een speelse manier (vanaf 4 jaar tot circa 12 jaar) om kinderen aan de hand van een (vloer)spel hun situatie zichtbaar te laten maken, te laten praten over hun gevoelens over de scheiding en hun wensen. Samantha presenteert met de kinderen of namens de kinderen hun gevoelens en wensen via een powerpoint presentatie aan de ouders. Over dit spel zijn kinderen heel enthousiast en ervaren het zeker niet als belastend.

 

KIES 

Er is een speciaal traject voor kinderen die in een echtscheidingssituatie klem zitten en natuurlijk helemaal niet willen kiezen tussen ouders.  Kies staat voor kiezen voor jezelf. KIES is een hulpprogramma speciaal ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van kinderen met gescheiden ouders. Het KIES programma wordt bij Meinema Mediation uitgevoerd door een ervaren gecertificeerde KIES coach Julia Foekema.  KIES leert kinderen omgaan met gedachten die zij hebben over de scheiding zoals: “is het mijn schuld of kan ik zorgen dat mijn ouders weer gelukkig worden. Bij KIES staat het persoonlijke verhaal van het kind voorop. Dit kan in een groep, met broertjes en/of zusjes of individueel. De hulp is altijd op maat in overleg met ouders en kind. Kijk voor nadere informatie op www.kiesvoorhetkind.nl

 

Authentiek “mediaten”

Dit traject is  individueel  en de onderwerpen worden bepaald in samenspraak met de kandidaat. Er zijn veel mediators in Nederland en maar weinig mediators hebben een fulltime praktijk . Velen hebben de wens echter wél. Maar hoe doen ze dat? Onderscheid maken vinden de meeste mediators moeilijk. De basis mediation opleiding is algemeen en daarna begint het pas.  Op welke doelgroep ga je je richten, wat sluit goed bij je aan, hoe onderscheid je je van de rest. Waar ligt je interesse en is hier ook een markt voor. Je bent een uitstekend mediator maar geen ondernemer, hoe pak je dat aan. Hoe geef je meer gezicht aan je professie. Hoe krijg je zelf meer een eigen gezicht. Hoe zorg je ervoor dat je op een authentieke wijze gaat “mediaten”. Waar onderscheid jij je van de rest? Waar wil je je accenten leggen? Dat zijn allemaal vragen waar mediators tegenaan lopen.  In twee gesprekken of een aaneengesloten dagdeel kun je vervolgstappen maken door een goede analyse en de handvatten die je krijgt aangereikt (4 PE punten MfN voor een dagdeel). Bel voor informatie met Reino Meinema.

 

Supervisie na een arbeidsconflict of in complexe familiezaken

Supervisie wordt bij Meinema Mediation gegeven door Julia Foekema, een gecertificeerd supervisor aangesloten bij de landelijke vereniging voor supervisoren en coaches (LVSC).

Supervisie kan ingezet worden als individuele begeleiding in complexe familiezaken om partijen persoonlijke handvatten te geven in het omgaan met de conflictsituatie en/of toe te werken naar mediation. Vaak is supervisie een goed instrument ter voorkoming van contactverlies tussen een ouder en een kind (ouderverstoting) n.a.v. een complexe scheiding.

Ook na een arbeidsconflict blijkt bedrijfssupervisie steunend te zijn om een verandering of wens tot verandering te realiseren op basis van de uitkomst van een mediationtraject.

 

Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Een extern vertrouwenspersoon is er voor medewerkers en werkt onder geheimhouding. Medewerkers kunnen bij Reino Meinema terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Vanuit Meinema Mediation bieden wij aan organisaties opvang, begeleiding en nazorg van de medewerkers.  We werken onder volledige geheimhouding en verlagen daarmee de drempel voor een medewerker om contact te zoeken. Wij hebben ook een plicht om de werkgever en werknemers te adviseren omtrent kwesties en beleid op het gebied van psycho sociale arbeidsdruk n.a.v. ervaringen binnen de organisatie. U kunt Reino Meinema ook inschakelen voor onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen uw organisatie/teams.

Als organisatie gaat u een overeenkomst aan met een extern vertrouwenspersoon maar u kunt ook op afroep van een extern vertrouwenspersoon gebruik maken. Als extern vertrouwenspersoon is Reino Meinema aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen (LVvV).
 

Training,  advies en coaching voor professionals/hulpverleners  bij ernstige (HG) conflicten en volgens de methodiek “kind centraal”

Werken met ernstige conflicten vraagt veel van professionals. Vooral bij familieconflicten kunnen de emoties hoog oplopen. De krenking die partijen ervaren raakt vaak heel diep, het wantrouwen is veelal groot naar de andere partijen en de bereidheid tot investeren in herstel van het contact lijkt vaak onvoldoende. De verwijten zijn vaak overheersend in het gesprek met partijen. Wat doe je dan, hoe pak je het aan als mediator/hulpverlener. Hoe blijf je onpartijdig en neutraal en hoe doorbreek je het praatpatroon van ouders. Structuur in de gesprekken, een directieve houding en meervoudige partijdigheid zijn ontzettend belangrijk. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, inderdaad. Hoe doe je dat, het kind centraal stellen in een mediation of hulpverleningstraject  en daarnaast ook de ouders aandacht te geven.  Vanuit Meinema Mediation krijgt u praktisch tips die u goed kunt gebruiken in de praktijk.  Wij begeleiden zowel groepen als ook individuele trajecten om in ernstige conflicten het hoofd koel te houden en op professionele wijze een doorbraak te creëren .Er zijn twee dagtrainingen, een training gericht op de methode “Kind Centraal”en een training voor mediaten in ernstige conflicten. De trainingen zijn per training door het MfN geaccrediteerd voor 6 PE punten en door de Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)voor 9 punten. Nadere informatie opvraagbaar.

 

 

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin